Hauswirth Logo

... Gutes für mich

Aktuelles

Gewinnspiel/Súťaž - Abgelaufen/Skončila sa

Gewinnspiel um 10 Kg Süßes in unseren slowakischen Filialen
Súťaž o 10 kg čokolády v našich predajniach na Slovensku

 

Oficiálne pravidlá reklamnej a propagačnej súťaže "Súťaž o 10 kg čokolády"

1/ Prevádzkovateľ súťaže:

Súťaž organizuje firma Hauswirth Slovensko s.r.o. so sídlom v Jacovciach 956 21, Pod Hôrkou 410, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka č. 37619/N (ďalej len “Hauswirth Slovensko” alebo “prevádzkovateľ súťaže”.)

2/ Účastník súťaže:

Súťaže sa môzu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Hauswirth Slovensko. V pripade, ak sa preukáže, že účastník súťaže je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe výhra bola odovzdaná, je povinná ju vrátit v plnej výške prevádzkovateľovi súťaže a zároveň nahradiť prevadzkovateľovi súťaže všetky náklady, iné výdavky a škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.

3/ Podmienky súťaže:

Súťaž „Súťaž o 10 kg čokolády“ je jednorázová reklamná a propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže.

Účastník je povinný si zakúpiť tovar v podnikovej predajni Hauswirth Slovensko v Topoľčanoch alebo v Žiline tovar v hodnote nad 10 Eur do 15.2.2017 a vyplniť registračný formulár, ktorý obdrži v predajniach v Topoľčanoch alebo v Žiline. Vo formulári uvedie nasledovné údaje: svoje meno a priezvisko, svoju poštovú adresu, dátum a číslo účtenky a potvrdí súhlas s pravidlami súťaže. Zaregistrovať sa dá len jeden krát.

Registračné formuláre budú vložené do boxu, z ktorého sa bude v stanovený termín žrebovať.

4/ Termín konania súťaže:

Súťaž trvá od 5.12.2016 do 15.2.2017.

5/ Výherné ceny:

Prvá cena je 10 kg čokoládových produktov podľa vlastného výberu zo sortimentu čokoládové banániky a želé v čokoláde.

Druhá cena je 5 kg čokoládových produktov podľa vlastného výberu zo sortimentu čokoládové banániky a želé v čokoláde.

Tretia cena je 1 kg čokoládových produktov podľa vlastného výberu zo sortimentu čokoládové banániky a želé v čokoláde.

Balenia menšie ako 200 g (vrátane 200 g) sa môžu vybrať maximalne po 5 kusov balení z jedného druhu výrobku.

6/ Vyžrebovanie:

Vyžrebovanie sa uskutoční v priestoroch podnikovej predajni firmy Hauswirth Slovensko v Topoľčanoch 20.2.2017 o 15.00 a v podnikovej predajni firmy Hauswirth Slovensko v Žiline 28.2.2017 o 15.00 za účasti zástupcov fabriky Hauswirth v Kittsee.

Výherca bude upovedomený o výsledkoch vyžrebovania písomne .

Ak sa výherca neprihlásí v spoločnosti Hauswirth Slovensko písomne do 14 kalendárnych dní od oznámenia informácie o výhre, bude upovedomený ešte raz o výhre. Ak sa do daľších 14 dní neprihlásí, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa.

Výherca si cenu prevezme v podnikovej predajni Hauswirth v Topoľčanoch alebo v Žiline. Výherca musí predložiť účtenku. Vyplnený formulár musí obsahovať číslo a dátum účtenky.

Výhra bude odovzdaná len tým výhercom súťaže, ktorí spĺňajú všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle súťažných pravidiel a boli vyžrebovaní prevádzkovateľom súťaže.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok ani na výplatu jej hodnoty v inej forme. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

7/ Osobné údaje:

Každý učastník súťaže v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnený niektorých zákonov udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, číslo a dátum účtenky v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže pre účely realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdanie výhier.

Počas konania súťaže je zo strany prevádzkovateľa súťaže a poverených osôb zabezpečujúcich súťaž zabezpečená ochrana osobných údajov učastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

Súťažiaci (resp. jeho zástupca) zodpovedá za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a zodpovedá za to, že je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca svojím podpisom na formulári s uvedením svojho mena a priezviska.

8/ Ostatné:

Firma Hauswirth Slovensko si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti  alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. technické problémy atď.

Tieto súťažné pravidlá budú uverejnené počas trvania suťaže a bezprostredne pred a po nej na http://www.chocolate-austria.com/aktuelles/aktuelles.html o 10 kg čokolády a v priestoroch podnikových predajní Hauswirth v Topoľčanoch a v Žiline.

V prípade tlačovej chyby alebo inej chyby týkajucej sa informácie o tejto súťaži prevádzkovateľ za toto nenesie zodpovednosť.

Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmito súťažnými pravidlami.

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobodnutie výhry podľa zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je povinný uhradit výherca. Prevádzkovateľ súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa súťaže.

V Jacovciach, dňa 28.11.2016

Hauswirth Slovensko s.r.o.

Franz Hauswirth Ges. m.b.H.

Industriestr. 1
2421 Kittsee, Austria

+43(2143) 2400

Shops & Öffnungszeiten

Social Media